ഗുണമേന്മ - സത്യസന്ധത - ഇംനൊവതിഒന്- ഗവേഷണ വികസന

  ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് ഛന്ഗ്ശന് ഹരിത ഞാൻ & ഇ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

  ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

  കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുക

  ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് ഛന്ഗ്ശന് ബെഇമിന്ഗ് ടെക്നോളജി കോര്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് 60 വർഷത്തോളം ഒരു ചരിത്രവും മുൻ ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് മിഅംയി-മിഅംസി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസംബർ 1998 ൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട, ജൂലൈ 2000-ൽ ഷേന്ഴേൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചില് ലിസ്റ്റ് ഷിചിയാഴുഅങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കൽ ശേഷം ചെയ്തു അഞ്ചു പരുത്തി, ഷാവോ സ്പിന്നിങ്, രണ്ട് സ്പിന്നിങ് മെഷീനുകൾ, ബെഇമിന്ഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ.

  • gots-logo_web_20182
  • 3
  • 4
  • gots-logo_web_2018
  • 5
  • ലോഗോ

  ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ

  ബ്രൌസുചെയ്ത്: എല്ലാം

  നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക