තත්ත්ව - අවංකබව - Innovation- පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

    ShiJiaZhuang Changshan සදාහරිත මම සහ ඊ කම්පැනි ලිමිටඩ්

    අපි ගැන

    අවුරුදු 60 කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති හිටපු Shijiazhuang mianyi-miansi පදනම මත 1998 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී ප්රතිව්යුහගත සහ ස්ථාපිත කරන ලද ShiJiaZhuang Changshan BeiMing තාක්ෂණ කම්පැනි ලිමිටඩ්, 2000 ජූලි මාසයේ දී ෂෙන්සෙන් කොටස් විනිමය ලැයිස්තුගත කරන ලදී shijiazhuang අත්පත්කර පසු පස් කපු, Zhao කටින, කැරෙකන යන්ත්ර දෙකක් beiming මෘදුකාංග හා අනෙකුත් ව්යාපාර.

    අපගේ නිෂ්පාදන